NodeFor -simulaattori

(C) nodefor.fi

Metsänharvennuksen perusteita

Taimikoita ja kasvatusmetsiä harvennetaan, jotta kasvamaan jätettävät puut kasvaisivat nopeammin arvokkaiksi tukkipuiksi. Kasvamaan jätettävän puuston on oltava kasvupaikalle soveltuvaa puulajia ja hyväkuntoista. Hyväkuntoisessa puussa on elinvoimainen latvus ja laadukas runko. Elinvoimaisessa latvuksessa on runsaasti neulasia tai lehtiä. Laadukas runko on suora. Monihaaraiset ja mutkaiset puut poistetaan ensimmäiseksi.

Harvennuksen voimakkuus riippuu mm. kasvupaikan ravinteisuudesta, puulajista ja puuston koosta. Taimikoissa ja nuorissa kasvatusmetsissä harvennusvoimakkuus ilmaistaan runkolukuna, joka metsikköön on jäätävä harvennuksen jälkeen. Runkoluku mitataan ympyrä- tai neliökoealojen avulla. Varttuneemmissa kasvatusmetsissä, joissa puut ovat suuria, harvennuksen voimakkuutta mitataan relaskoopilla.


Taimikon harvennuksen periaatteita:

 1. Taimikko harvennetaan ennen kuin liika tiheys supistaa elävän latvuksen liian pieneksi.
 2. Taimikkoon jätetään kasvamaan suorarunkoisia ja elinvoimaisia taimia.
 3. Tavoitellaan tasapituista ja metsikkökuviolle tasaisesti jakautunutta puustoa.
 4. Havupuutaimikossa aukkopaikkoihin voidaan jättää kokreintaan havupuuston mittaisia rauduskoivúja.

Harvennettava taimikko

Taimikon harvennuksessa pyritään pituudeltaan ja sijoittelultaan tasaiseen lopputulokseen


Kasvatusmetsän harvennuksen periaatteita:

 1. Poista sairaat ja huonokuntoiset puut. Säästä kuitenkin kelot, pökkelöt ja kolopesijöitten koloamat puut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.
 2. Jätä kasvatettavaksi metsikön pisimpiä puita.
 3. Poista mutkaiset, lengot ja paksuoksaiset puut.
 4. Jätä havupuiden sekaan lehtipuita. Sekapuusto kestää paremmin tuhonaiheuttajia ja lisää metsän monimuotoisuutta.
 5. Älä tee metsään aukkoja. Huonokin puu on kasvatusmetsässä parempi kuin aukko.
  • Puuston uudistumiseen tähtäävät pienaukkohakkuut ovat asia erikseen.

Harvennettava metsä

Metsää harvennettaessa kasvamaan jätetään terveitä ja rungoltaan suoria puita