NodeFor -simulaattori

(C) nodefor.fi

Metsänmittauksen perusteita

Metsänkäsittely perustuu tietoon kasvupaikasta ja puuston määrästä sekä laadusta. Nämä tiedot saadaan mittaamalla koelaoja ja yleistämällä mittaustiedot koskemaan koko metsikköä. Puuston määrä ilmaistaan yleensä hehtaarikohtaisena määränä, kuten runkoa hehtaarilla (r/ha), neliömetriä hehtaarilla (m2/ha) tai kuutiometriä hehtaarilla (m3/ha). Hehtaari on 10 000 neliömetriä. Esimerkiksi sivultaan 100 metrin neliö on pinta-alaltaan hehtaari.

Koska metsiköissä on tiheämpiä ja harvempia paikkoja, koelaoja täytyy mitata useita ja ne on sijoitettava siten, että mittauksia tehdään erilaisista metsikön kohdista. Lopuksi mitattujen koealojen tuloksista lasketaan keskiarvo.

Koelaojen sijoittelu

Koealat on sijoitettava siten, että mittauksia tehdään erilaisista metsikön kohdista.

Metsän mittauksessa käytetään ympyrä- ja neliökoealoja. Esimerkiksi 4 metrin ongenvavalla pyörähdetty ympyrä on pinta-alaltaan 50 neliömetriä (50 m2). Tällaisia 50 m2:n aloja mahtuu yhteen hehtaariin 200 kappaletta, joten koealalle osuva puuntaimi tarkoittaa 200 taimea hehtaarilla. Ja toisinpäin - jos taimikko halutaan harventaa työohjeen mukaisesti 2 000 r/ha tiheyteen, täytyy 50 neliömetrin koealoille jättää kasvamaan keskimäärin 10 puuntaimea (10 * 200 = 2 000).

Ympyräkoeala

Kun neljän metrin ympyräkoelan sisään osuvien taimien lukumäärä kerrotaan 200:lla, saadaan hehtaarikohtainen taimimäärä.

50 neliömetrin ympyräkoealoja mitataan yleensä taimikoissa. Silloin kun puusto on jo hieman kookkaampaa, voidaan mitata 10 m * 10 m neliökoeala. Tällaisen koelan pinta-ala on 100 neliömetriä, joten jokainen tällaiselle koealalle osuva puu edustaa 100 puuta hehtaarilla.

Varttuneemmissa (= puustoltaan kookkaammissa) metsiköissä puuston määrää arvoidaan relaskoopilla. Relaskooppi on ketjun tai varren päässä oleva levy, jossa on aukko. Relaskooppimittauksessa pyrähdetään täysi ympyrä ja levyssä olevasta aukosta tähdätään ympärillä olevia puita 1,3 metrin korkeudelle maasta. Jos puu on leveämpi kuin relaskooppilevyssä oleva aukko, puu lasketaan mukaan koealaan. Aukkoa leveämpien puiden lukumäärä kertoo metsikön puuston hehtaarikohtaisen pohjapinta-alan 1,3 metrin korkeudelta (m2/ha).

Ympyräkoeala

Relaskooppikoealaan lasketaan kaikki relaskoopin aukkoa paksummat puut. Puiden lukumäärä kertoo metsikön puiden pohjapinta-alan hehtaarilla.

Puuston pohjapinta-alan ja keskipituuden avulla taulukosta saadaan metsikön puuston tilavuus (m3/ha) ja pystytään arvioimaan esimerkiksi puuston harvennuksen tarvetta.